JP EN TW/HK CN KR TH RU      .

Shinkansen infomation for sightseeing
Rolling stocks, Stations, tourism info, Foods ...

Shinkansen station and train set information

Shinkansen route map (All stations)


Tokaido Shinkansen
Tokyo - Osaka

emu N700 emu 700
Train name
[Nozomi]
[Hikari]
[Kodama]

Sanyo Shinkansen
Osaka - Hakata

emu 700 emu 500
Train name
[Nozomi][Mizuho]
[Sakura][Hikari]
[Kodama]

Kyushu Shinkansen
Hakata - Kagoshima

emu N700 emu 800
Train name
[Mizuho]
[Sakura]
[Tsubame]

Hokuriku Shinkansen
Tokyo - Kanazawa

emu E7/W7 emu E2
Train name
[Kagayaki][Asama]
[Hakutaka]
[Tsurugi]

Tohoku Shinkansen
Hokkaido Shinkansen
Tokyo - Hakodate

emu E5 emu E2 emu E3
[Hayabusa][Hayate]
[Yamabiko][Nasuno]

Yamagata Shinkansen
Tokyo - Shinjo

emu E3 emu E3*
Train name
[Tsubasa]
*[Treiyu]

Akita Shinkansen
Tokyo - Akita

emu E6
Train name
[Komachi]


Test train sets

emu E926E926
emu 923923
emu L0L0 Maglev mlx01MLX01
emu E954/E955E954/E955
emu 952/953952/953
emu 500500
emu 955955

Joetsu Shinkansen
Tokyo - Nigata

emu E2 emu E4
Train name
[Toki]
[Tanigawa]

Retired train sets

emu E1E1
emu 400400
emu 300300
emu 100100
emu 00
emu 200200

>Shinkansen Sta. and Train info