Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Akita shinkansen>

Tazawako station


< Shizukuishi Kakunodate >

[Station]


Station Building


Platform


Platform


[Transfer train]

---

[Tourism]


Tazawako


Sashimaki shitsugen moor


[Food]

  • Hinai-jidori (Ainai area Chicken)
    < Shizukuishi Kakunodate >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU